Cím:
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.

Telefon:
06 29 411 309

Aktuális hulladékgazdálkodási információk

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2019. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND:  

> MONOR (.doc) <====

> MONORIERDŐ(.doc)<====

> PÉTERI (.doc) <====

 > VASAD (.doc) <====

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

cím

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

Monor

Kossuth L. u. 147.

H: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

Sz: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

P: 8.00 – 12.00

-

-

-

DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Pesti út 65.

H: 8.00 - 20.00

K- Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152

53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

 DTkH Nonprofit Kft.                 ------

 ------------------------------------------------------------------

 

FONTOS !!!

Monorról származó hulladékot, csak akkor köteles a Kövál Nonprofit Zrt. a táblázatban szerepeltetett áron befogadni, ha azt az adott lakos érvényes lakcím és személyigazolvánnyal, és az utolsó hulladékos számla befizetett bizonylatával tudja igazolni, hogy valóban jogosult rá.
ÁLTALÁNOS  KÖZSZOLGÁLTATÁSI  FELTÉTELEK

 

A jelen általános közszolgáltatási (szerződéses) feltételek az irányadóak Monor településen, a települési hulladékkal – a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékkal –, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékkal végzett hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan, egyrészről a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2200 Monor, Kossuth L. u. 147. KÜJ: 100337570, KTJ: 100958022, bankszámlaszáma: OTP Monor 11742056-20051912) mint közszolgáltató (a továbbiakban közszolgáltató), másrészről az ingatlantulajdonosok között közszolgáltatási jogviszonyra.

 

1.)    Az ingatlantulajdonos a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban (Ht.) és az Ör. rendelkezéseinek értelmében jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

A magánszemély ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti a jelen általános szolgáltatási feltételekkel szabályozott jogviszonyt a közszolgáltatási igénybevételét, az első felajánlásának ténye, költségvetési szervek és gazdálkodó szervezetek esetében külön szolgáltatási szerződés hozza létre.

A közszolgáltató az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés szerint vállalja, hogy a magánszemély háztartásából és költségvetési szerv működéséből származó háztartási szilárd hulladék, illetőleg gazdálkodó szervezet (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó, ide nem értve a költségvetési szervet, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék elszállítását folyamatos rendszerességgel, meghatározott gyakorisággal végzi – minimum heti egy alkalommal, lakótelepen hetente legalább kétszer, - az előzetesen közzétett járatterv szerint.

A közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben a járatterv szerinti szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy az ahhoz közeli munkanapon, vagy a soron következő szállítási időpontban minden esetben pótolja.

Közszolgáltatás kezdőnapja: 2014.03.15

Közszolgáltatás utolsó napja: 2024.03.15.

Ürítési gyakoriság: a teleülés területén heti egy alkalom.

 

2.)    A begyűjtéshez rendszeresített szabvány gyűjtőedényt, az ingatlantulajdonos biztosítja, igény esetén a közszolgáltató térítési díj ellenében vállalja, hogy a szabvány gyűjtőedényt biztosítja az ingatlantulajdonosnak.

A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti javítását, cseréjét és esetleges pótlását az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, térítés ellenében a közszolgáltató biztosítja. A szabvány gyűjtőedények tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

 

3.)    Az ingatlantulajdonos vállalja, hogy a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő szabvány gyűjtőedényzetet olyan helyen tárolja, hogy annak ürítése a időjárási viszonyoktól függetlenül megoldható legyen.

A szabvány gyűjtőedényzet ürítési helyre történő ki- és behelyezése az ingatlantulajdonos feladata.

Az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött hulladékot az elszállítás napján reggel 7,00 óráig kell az ingatlantulajdonosnak a fentiek szerint elhelyezni az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületen, oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse és a közterületet ne szennyezze.

Ha a szabvány edényben elhelyezett hulladék összetömörödött vagy befagyott, akkor az ingatlantulajdonos  köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.

A hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az Ör. és a díjjavaslat alapján 60, 80, 120 és 1100 literes szabvány edényben lehet kihelyezni. Az azt meghaladó mennyiség – kivéve a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható és komposztálható hulladékot (sárga- és zöld zsák) –,  pedig csak a szolgáltató által forgalmazott KÖVÁL feliratú szabvány, műanyag zsákokban kerül elszállításra.

A szabvány gyűjtőedény választhatósága a településen a 385/2014. (XII.31.) sz. Korm. rendelet figyelembevételével alábbiak szerint alakul:

1 fős háztartás 60 literes vagy nagyobb,

1-2 fős háztartás 80 literes, vagy 120 literes,

2-4 fős háztartás 80 literes, vagy 120 literes,

3-5 fős háztartás 80 literes, vagy 120 literes,

költségvetési szervek és gazdálkodó szervezetek: 120 és 1100 literes.

 

A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a begyűjtést, ürítést végező berendezéseit megrongálhatja.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a szelektív hulladékszállítás rendjéről szóló hírlevélben foglaltak szerint zsákokban, összetétele szerint látható módon kell kihelyezni az ingatlan elé az ürítési napokon.

A nem megfelelően kihelyezett bármely hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.

 

4.)    A közszolgáltató a háztartási hulladék, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt nem kezelhető más hulladék elszállítását, a települési önkormányzat határában lévő lent megjelölt rendeletében megalkotott és szabvány edényzetekhez rögzített, egységnyi ürítési díjtételek és a Ht. közszolgáltatási díjra vonatkozó szabálya szerint meghatározott díj ellenében végzi.

A fizetendő közszolgáltatási díj egytényezős díj esetében a szabvány edényzetek ügyszeri ürítési díjának és az ürítés gyakoriságának szorzata. Az ürítési gyakoriságon, az egytényezős díj alkalmazása esetében az Önkormányzat rendeletében meghatározott ürítési gyakorisággal, a adott időszakra eső ürítési gyakoriságon az egytényezős díj alkalmazása esetében, az Önkormányzat rendeletében meghatározott ürítési gyakoriságból, az adott időszakra eső ürítési gyakoriságot kell érteni.

 

5.)    A számlázás magánszemély ingatlantulajdonosok esetében az önkormányzati címlista és adatrögzítő lap, vagy edényzetet választó nyilatkozat, gazdálkodó szervezetek esetében a szolgáltatói szerződés alapján történik. A számlázás időszaka: magánszemély esetében kéthavonta, a második hónapot követő  hónap 15. napjáig esedékes fizetési határidővel, gazdálkodó szervezetek esetében havonta 8 (nyolc) banki napos fizetési határidővel történik. A számla rendezése történhet: készpénzben, csekken, átutalással és csoportos beszedéssel. Csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a számla jobb felső sarkában található ügyfél azonosítószám és számlaszám megadásával kerülhet sor. Banki átutalási megbízás esetében a közszolgáltató bankszámlaszáma:  11742056-200591912 beírásával, valamint a közlemény rovatban a lakcím/székhely és az ügyfél azonosító feltüntetésével, amely a számla jobb felső sarkában található.

A Ht. rendelkezései szerint a meg nem fizetett díj adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. A közszolgáltató az igazolt díjhátralék behajtása érdekében saját maga, vagy megbízottja útján intézkedik, illetve a felszólítás és a behajtás eredménytelensége esetében a teljesítés esedékességét követő 45. nap elteltével a NAV-nál jogosult kezdeményezni a díjhátralék adók módjára történő behajtását.

 

6.)    A kedvezmények, mentességek igénybevétele és elszámolása az Önkormányzattal kötött, külön megállapodásban rögzítettek alapján történik.

 

7.)    A közszolgáltatást érintő bármely változás esetén az ingatlan tulajdonosa 8 naptári napon belül a tényt a közszolgáltatónál írásban köteles bejelenteni, és az ehhez kapcsolódó kötelezettségének (pl. lakcímváltozás, tulajdonos változása, elhalálozás/örökösök, időszakos használat, lakatlanság igazolása, tevékenység megszüntetése) eleget tenni.

 

8.)    A Ht. rendelkezései szerint a közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyi adatait (név, cím) a számlázott és fizetett díj összegét kezelheti, a közszolgáltatás szervezése, a szolgáltatási szerződés teljesítése, ennek keretében a közszolgáltatási díj igényének érvényesítése érdekében (ez esetben kiegészítve a díjtartozásra vonatkozó adatokkal), szükség esetén alvállalkozója/megbízottja számára jelzett felhasználási célból átadhatja. Az adatkezelés időtartama legfeljebb a szerződés lejártáig, illetve díjtartozás esetén a díjtartozás teljesítésének időpontjáig terjed.

 

9.)    A szerződéses  feltételek módosítására a felek megállapodása alapján, illetve a vonatkozó jogi szabályozás változására tekintettel a közszolgáltató részéről egyoldalúan bármikor sor kerülhet. A szerződésnek az ingatlantulajdonos részéről történő felmondására az ingatlan tulajdonosváltása esetén, gazdálkodási tevékenység megszüntetése esetén kerülhet sor, az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozat alapján, a megjelölt jövőbeni időponttól, legfeljebb a bejelentés hónapjának első napjától.

 

A jelen általános szerződési feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló és többször módosított 0959. évi IV. törvény (Ptk.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.), valamint Monor Város Önkormányzat Képviselőtestületének  4/1996. (I.18.) sz. rendelete, mindenkori rendelkezései az irányadóak, 2014. december 31-ig a lakossági díjak tekintetében Monor Város Önkormányzat Képviselőtestületének   7/2011. (II.18.)sz. rendelete.

  

KÖVÁL Nonprofit Zrt