Cím:
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.

Telefon:
06 29 411 309

Aktuális hulladékgazdálkodási információk

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2019. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND:  

> MONOR (.doc) <====

> MONORIERDŐ(.doc)<====

> PÉTERI (.doc) <====

 > VASAD (.doc) <====

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

cím

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

Monor

Kossuth L. u. 147.

H: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

Sz: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

P: 8.00 – 12.00

-

-

-

DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Pesti út 65.

H: 8.00 - 20.00

K- Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152

53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

 DTkH Nonprofit Kft.                 ------

 ------------------------------------------------------------------

 

FONTOS !!!

Monorról származó hulladékot, csak akkor köteles a Kövál Nonprofit Zrt. a táblázatban szerepeltetett áron befogadni, ha azt az adott lakos érvényes lakcím és személyigazolvánnyal, és az utolsó hulladékos számla befizetett bizonylatával tudja igazolni, hogy valóban jogosult rá.
ÁLTALÁNOS  KÖZSZOLGÁLTATÁSI  FELTÉTELEK

 

A jelen általános közszolgáltatási (szerződéses) feltételek az irányadóak Monor településen, a települési hulladékkal – a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékkal –, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékkal végzett hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan, egyrészről a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2200 Monor, Kossuth L. u. 147. KÜJ: 100337570, KTJ: 100958022, bankszámlaszáma: OTP Monor 11742056-20051912) mint közszolgáltató (a továbbiakban közszolgáltató), másrészről az ingatlantulajdonosok között közszolgáltatási jogviszonyra.

 

1.)    Az ingatlantulajdonos a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban (Ht.) és az Ör. rendelkezéseinek értelmében jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

A magánszemély ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti a jelen általános szolgáltatási feltételekkel szabályozott jogviszonyt a közszolgáltatási igénybevételét, az első felajánlásának ténye, költségvetési szervek és gazdálkodó szervezetek esetében külön szolgáltatási szerződés hozza létre.

A közszolgáltató az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés szerint vállalja, hogy a magánszemély háztartásából és költségvetési szerv működéséből származó háztartási szilárd hulladék, illetőleg gazdálkodó szervezet (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó, ide nem értve a költségvetési szervet, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék elszállítását folyamatos rendszerességgel, meghatározott gyakorisággal végzi – minimum heti egy alkalommal, lakótelepen hetente legalább kétszer, - az előzetesen közzétett járatterv szerint.

A közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben a járatterv szerinti szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy az ahhoz közeli munkanapon, vagy a soron következő szállítási időpontban minden esetben pótolja.

Közszolgáltatás kezdőnapja: 2014.03.15

Közszolgáltatás utolsó napja: 2024.03.15.

Ürítési gyakoriság: a teleülés területén heti egy alkalom.

 

2.)    A begyűjtéshez rendszeresített szabvány gyűjtőedényt, az ingatlantulajdonos biztosítja, igény esetén a közszolgáltató térítési díj ellenében vállalja, hogy a szabvány gyűjtőedényt biztosítja az ingatlantulajdonosnak.

A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti javítását, cseréjét és esetleges pótlását az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, térítés ellenében a közszolgáltató biztosítja. A szabvány gyűjtőedények tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

 

3.)    Az ingatlantulajdonos vállalja, hogy a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő szabvány gyűjtőedényzetet olyan helyen tárolja, hogy annak ürítése a időjárási viszonyoktól függetlenül megoldható legyen.

A szabvány gyűjtőedényzet ürítési helyre történő ki- és behelyezése az ingatlantulajdonos feladata.

Az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött hulladékot az elszállítás napján reggel 7,00 óráig kell az ingatlantulajdonosnak a fentiek szerint elhelyezni az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületen, oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse és a közterületet ne szennyezze.

Ha a szabvány edényben elhelyezett hulladék összetömörödött vagy befagyott, akkor az ingatlantulajdonos  köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.

A hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az Ör. és a díjjavaslat alapján 60, 80, 120 és 1100 literes szabvány edényben lehet kihelyezni. Az azt meghaladó mennyiség – kivéve a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható és komposztálható hulladékot (sárga- és zöld zsák) –,  pedig csak a szolgáltató által forgalmazott KÖVÁL feliratú szabvány, műanyag zsákokban kerül elszállításra.

A szabvány gyűjtőedény választhatósága a településen a 385/2014. (XII.31.) sz. Korm. rendelet figyelembevételével alábbiak szerint alakul:

1 fős háztartás 60 literes vagy nagyobb,

1-2 fős háztartás 80 literes, vagy 120 literes,

2-4 fős háztartás 80 literes, vagy 120 literes,

3-5 fős háztartás 80 literes, vagy 120 literes,

költségvetési szervek és gazdálkodó szervezetek: 120 és 1100 literes.

 

A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a begyűjtést, ürítést végező berendezéseit megrongálhatja.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a szelektív hulladékszállítás rendjéről szóló hírlevélben foglaltak szerint zsákokban, összetétele szerint látható módon kell kihelyezni az ingatlan elé az ürítési napokon.

A nem megfelelően kihelyezett bármely hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.

 

4.)    A közszolgáltató a háztartási hulladék, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt nem kezelhető más hulladék elszállítását, a települési önkormányzat határában lévő lent megjelölt rendeletében megalkotott és szabvány edényzetekhez rögzített, egységnyi ürítési díjtételek és a Ht. közszolgáltatási díjra vonatkozó szabálya szerint meghatározott díj ellenében végzi.

A fizetendő közszolgáltatási díj egytényezős díj esetében a szabvány edényzetek ügyszeri ürítési díjának és az ürítés gyakoriságának szorzata. Az ürítési gyakoriságon, az egytényezős díj alkalmazása esetében az Önkormányzat rendeletében meghatározott ürítési gyakorisággal, a adott időszakra eső ürítési gyakoriságon az egytényezős díj alkalmazása esetében, az Önkormányzat rendeletében meghatározott ürítési gyakoriságból, az adott időszakra eső ürítési gyakoriságot kell érteni.

 

5.)    A számlázás magánszemély ingatlantulajdonosok esetében az önkormányzati címlista és adatrögzítő lap, vagy edényzetet választó nyilatkozat, gazdálkodó szervezetek esetében a szolgáltatói szerződés alapján történik. A számlázás időszaka: magánszemély esetében kéthavonta, a második hónapot követő  hónap 15. napjáig esedékes fizetési határidővel, gazdálkodó szervezetek esetében havonta 8 (nyolc) banki napos fizetési határidővel történik. A számla rendezése történhet: készpénzben, csekken, átutalással és csoportos beszedéssel. Csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a számla jobb felső sarkában található ügyfél azonosítószám és számlaszám megadásával kerülhet sor. Banki átutalási megbízás esetében a közszolgáltató bankszámlaszáma:  11742056-200591912 beírásával, valamint a közlemény rovatban a lakcím/székhely és az ügyfél azonosító feltüntetésével, amely a számla jobb felső sarkában található.

A Ht. rendelkezései szerint a meg nem fizetett díj adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. A közszolgáltató az igazolt díjhátralék behajtása érdekében saját maga, vagy megbízottja útján intézkedik, illetve a felszólítás és a behajtás eredménytelensége esetében a teljesítés esedékességét követő 45. nap elteltével a NAV-nál jogosult kezdeményezni a díjhátralék adók módjára történő behajtását.

 

6.)    A kedvezmények, mentességek igénybevétele és elszámolása az Önkormányzattal kötött, külön megállapodásban rögzítettek alapján történik.

 

7.)    A közszolgáltatást érintő bármely változás esetén az ingatlan tulajdonosa 8 naptári napon belül a tényt a közszolgáltatónál írásban köteles bejelenteni, és az ehhez kapcsolódó kötelezettségének (pl. lakcímváltozás, tulajdonos változása, elhalálozás/örökösök, időszakos használat, lakatlanság igazolása, tevékenység megszüntetése) eleget tenni.

 

8.)    A Ht. rendelkezései szerint a közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyi adatait (név, cím) a számlázott és fizetett díj összegét kezelheti, a közszolgáltatás szervezése, a szolgáltatási szerződés teljesítése, ennek keretében a közszolgáltatási díj igényének érvényesítése érdekében (ez esetben kiegészítve a díjtartozásra vonatkozó adatokkal), szükség esetén alvállalkozója/megbízottja számára jelzett felhasználási célból átadhatja. Az adatkezelés időtartama legfeljebb a szerződés lejártáig, illetve díjtartozás esetén a díjtartozás teljesítésének időpontjáig terjed.

 

9.)    A szerződéses  feltételek módosítására a felek megállapodása alapján, illetve a vonatkozó jogi szabályozás változására tekintettel a közszolgáltató részéről egyoldalúan bármikor sor kerülhet. A szerződésnek az ingatlantulajdonos részéről történő felmondására az ingatlan tulajdonosváltása esetén, gazdálkodási tevékenység megszüntetése esetén kerülhet sor, az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozat alapján, a megjelölt jövőbeni időponttól, legfeljebb a bejelentés hónapjának első napjától.

 

A jelen általános szerződési feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló és többször módosított 0959. évi IV. törvény (Ptk.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.), valamint Monor Város Önkormányzat Képviselőtestületének  4/1996. (I.18.) sz. rendelete, mindenkori rendelkezései az irányadóak, 2014. december 31-ig a lakossági díjak tekintetében Monor Város Önkormányzat Képviselőtestületének   7/2011. (II.18.)sz. rendelete.

  

KÖVÁL Nonprofit Zrt

Közszolgáltatói tájékoztató!

A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az

általa működtetett Ideiglenes hulladék átvevő hely  nyitvatartási rendjét az alábbiakban teszi közé:

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS:                  TÉLI IDŐSZÁMÍTÁS:

Hétfő-Péntek : 7,30-17,00                Hétfő-Péntek: 7,30-16,00

Szombat : 7,30-14,00                       Szombat: 7,30-14,00

Vasárnap: ZÁRVA                             Vasárnap: ZÁRVA

 KÖVÁL Nonprofit Zrt.


Újrahasznosítható hulladék (sárga/zöld zsákos) gyűjtési körzetek Monor városban
1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet 5. körzet
Ady E. u. Avar u. Aradi u. Acsády I.u. Alkotmány u.
Attila u. Barossi G.u. Bánfy D. u. Arany J.u. Árpád u.
Babits M. u. Bartók B. u. Bem József u. BajcsyZs.u. Bátory I.u.
Bacsó B. u. Bródy S. u. Blaha l.u. Batsányi J.u. Batthyány L.u.
Bajza u. Damjanich J.u. Ceglédi út Csokonai u. Bercsényi u.
Balassi B. u. Dózsa Gy.u. Dózsa Gy.u. Deák F.u. Bocskai I.u.
Beáta u. Esze T.u. Fiumei út. Eötvös J.u. Csanády Gy.u.
Brassó u. Fónyad D.u. Fráter Gy.u. Holdsugár u. Dobos I.u.
Czuczor G. u. Gábor Áron u. Halas u. Kinizsi köz Dugonics u.
Erzsébet királyné u. Gém u. Irányi u. Kinizsi P.u. Forrás u.
Forgács u. Hegedüs Gy.u. Jósika u. Kisfaludy K.u.(Deák-Bajcsy között) Füzes u.
Garami u. Hegyesi tanyák Katona József u. Kossuth L.u. (Ady-Holdsugár között) Gép u.
Hernád köz Hunyadi J.u. Kertész u. Köztársaság u. Honvéd u.
Iglói u. Jászai Mari tér Kolozsvári u. Köztársaság u. József A. u.
Ipar u. Kiss E. u. Kós K.u. Liliom u.(Nemzetőr-Bajsy között) Kapisztrán J.u.
Jókai M. u. Kistemplom u. Kossuth L. u. másik oldala Munkácsy M.u. Kisfaludy K.u. (Bajcsy-Martinovics között)
Kálló esperes u. Kistói út Móricz Zs.u. (Kistói-Pilisi között) Napsugár u. Kossuth L.u. (Kistóitól Monorierdő fele)
Kassai u. Kodály Z. u. Ország út (Kistói-Kertész között) Nemzetőr köz Liliom u. (Bajcsy-Krisztián között)
Kazinczy F. u. Kossuth L. u. (Kistói-Ady között) Pilisi út Nemzetőr u. Magócsi I.u.
Klapka Gy. u. Mártírok útja Rajk L. u. Péteri út Malomhegy u.
Kölcsey F. u. Mátyás király u. Rákosi J.u. Stázsa-Hegy hull.száll. bevont része Martinovics I. u.